Ward News

ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – 21.10.2017

ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – 21.10.2017 ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ 21 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆದಾರ್ಲೆಂ.

21st October 2017

ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿಂ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ – 30 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017

ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿಂ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ – 30 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವರಾರ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾ| ಎಡ್ವಿನ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ

30th September 2017

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ – 24.09.2017

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ – 24.09.2017 ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಆನಿ ಶರ್ಲಿ ಜೆಸುದಾಸನ್ ಹಾಂಗೆರ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇರ್ಸ್ ಕೆಲೊ.

24th September 2017

Monthi Feast Celebration in St Francis Xavier Ward – 23rd September 2017

St. Francis Xavier Ward celebrated the Nativity of the Blessed Virgin Mary, the Monthi Feast, on a Saturday, 23rd September, 2017, with great joy in a traditional way at the Community Hall of the Royal Residency apartments.

23rd September 2017

ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – 17.09.2017

ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – 17.09.2017 ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತರಾ ದೀಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

17th September 2017

ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ – 17.09.2017

ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ – 17.09.2017 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 17 (ಸತ್ರಾ) ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವರಾರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಲಿಯಂ ಅರಾನ್ಹಾಗೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ 34 ಜಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

17th September 2017

ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ – 17.09.2017

ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ – 17.09.2017 ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚಾ 17 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವರಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಸ್ಫಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮತ್ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

17th September 2017

ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ - ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 17, 2017

ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ - ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 17, 2017 ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ 12 ವರಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಲೆನ್ ಪಿಂಟೊ (ಗುರ್ಕಾರ್ನ್) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

17th September 2017

ಸಾ.ಲೂವಿಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ “ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್” -17 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2017

ಸಾ.ಲೂವಿಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ “ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್” -17 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2017 ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂ. ಲೂವಿಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಡೊರಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವರಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

17th September 2017

Monthi Feast Celebration in St. Mary’s Ward – 17.09.2017

The ward members of St. Mary’s Ward assembled in Mrs. Marie D’Souza’s house in the evening at 5.30 p.m. on 17th September 2017. Mrs. Marie welcomed the gathering. Small children greeted Infant Mary with a song.

17th September 2017