NEW YEAR - 2018 CELEBRATIONS Back

ಜನವರಿಚಿ ಏಕ್ ತಾರೀಕ್ ನವೆಂ ವರಸ್ 2018ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ದೀಸ್. ಪಯ್ಲೆಂ : ಭಾಗೆವಂತ್ ಮರಿ ದೆವಾ ಮಾತೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚೊ ದೀಸ್, ದುಸ್ರೆಂ : ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆಚೊ ದೀಸ್. ಹಿಂ ದೋನೀ ಘಡಿತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಡಿಸೆಂಬರಾಚಾ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಆರಾಧಾನ್ ಆನಿ ಅರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಿಂ. 7 ವರಾರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. 8 ವರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಸೋಜ್ ಹಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಚೆರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಎಡ್ವಿನ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.