CHRISTMAS CELEBRATIONS - 2017 Back

ನತಾಲಾಂಚಿ ರಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ರಾತ್. ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೆಜು ಬಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಾತ್. ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರಾಚಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಿಲಾರ್ ಮಾಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಎಡ್ವಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಣಿ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ವಲೇರಿಯನ್ ಸೊಜ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರವi ಸವೆಂ ನತಾಲಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ.