ಸಮುದಾಯ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ - 29.10.2017 Back

ಮಿಲಾರ್ ಸಮುದಾಯ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರ್‍ಬಾಪಾನಿಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾನಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ 5.15 ವೊರಾರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ  ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಗಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ವಾರಾಡೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮೊನಿಸಾನ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಸರ್ವಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ದವರ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ್, ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಲೂಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್, 50 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸುಖಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವಯ್ರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಷರೀಫ್, ಕೊಪೆರ್Çರೇಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿಣಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೊ ಡಾ|ಜೆರೊಮ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಕಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಚರ್ಸಿಲ್ಲೊ ಹೊ ದೀಸ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಮಿಲಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸವಿಲ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸಾನ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಸಮುದಾಯ್ ದೀಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ನಾಚ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಚೊ ‘ವಾಡ್ಯಾಜಮತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಟ್ವೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರಾನ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಕೆಟರರ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ರುಚಿಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಸೆವುನ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಲಿಂ. 8.30 ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

 

Report by:ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿಲ್ಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್