ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ 2017 ಆಚರಣ್ Back

ಆಮ್ಚ್ಯ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಅನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಆಗಸ್ತ್ 30 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್, ನೊವೆನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರ್ಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ  ಅರ್ಪುನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಬೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ನೋವ್ ದಿಸಾಂನಿ ನೆಣ್ತುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ, ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ನೊವೆನಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್, ಗಾಯಾನಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ವಾಡೈಲಿ. ನೊವೆನಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ದಾನಿಂನಿ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಾಂಟುಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾನಿಂ ರಾಂದ್ವಯ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ದಾನಿ ಹಾಡುನ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ. ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 7.00 ವರಾರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಜಂಕ್ಷನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನೊವೆನಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರ್ಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ದವರ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿ ನೊವೆನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರುನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರ್ಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ತಾವರ್  ಹಾಡ್ಲಿ. ಅತ್ತಾವರ್ ಜಂಕ್ಷನಾಂತ್ ಕಣ್ಶ್ಯೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮರ್ಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೊ ಸಂಗಿ, ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಆನಿ ಯಾಜಕಾಂ ಸವೆಂ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಚಮ್ಕಾಲಿಂ. ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಸರ್ವಾನಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ|ಎಡ್ವಿನ್ ಮೊನಿಸ್, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಹೆರ್ ಯಾಜಾಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭೆಟೈಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ದೀವ್ನ್, ದಿಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೊ. ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಮಹತ್ವ್, ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ದಿಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೋಗಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯಾನ್ ಗಾವ್ನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಚಡೈಲಿ.

 ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ದಿಸಾ ಮುಡ್ದೊಮ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ನೊವೆನಾಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ, ಲಿತುರ್ಜಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸಮಿತಿಚೊ, ಪುರ್ಶಾಂವಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಸಮಿತಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.                  

ನಿಮಾಣೆ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾ ವೆಳಾರ್ ನವೆಂ ಭಾತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ನವೆಂ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕೊಬು ವಾಂಟುನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡೊ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಅನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಾದೊಶಿ ಕೆಲೆಂ.