ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ - 2017 Back

ನವೆಂಬರ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿ 9.30 ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನ ಸವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಮಾ|ಬಾ|ರೊಕ್‍ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸೋಜ್ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ವಾಂಟ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್  ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಿತರಣ್ ಕೆಲಿಂ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಉರ್ಭೆನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.