ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – 10.12.2017 Back

 

ಡಿಸೆಂಬರಾಚಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್  ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 8 ಥಾವ್ನ್ 9.30 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ. ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಆಟ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆಡಿಟೊರಿಯಾಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹಾಣಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ವಿಜ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಆಟ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ವ್ಹಡಾ ಉರ್ಭೆನ್ ಕ್ವಿಜಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಆನಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವ್ಯಕ್ಸ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನಿಂ ಹೊ ಸ್ಫರ್ದೊ ಚಲೊಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ.