ತೇರ್ಸಾಚಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ - 28 ಜನವರಿ 2018 Back

ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಹೆಂ ವರಸ್ ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ತೆರ್ಸಾಚಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜನವರಿಚಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. 7 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ತೆರ್ಸಾಚಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ|ವಲೇರಿಯನ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ|ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿ ಮರಿ ಆನಿ ತೆರ್ಸಾಚಾ  ಭಕ್ತಿಪಣಾವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಕಣ್ ತೇರ್ಸ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಿತಾಸವೆಂ ಬಲೂನಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಕೋಂತ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ.