ಜಾಗೃಣೆಚೊ ದೀಸ್ – 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 Back

ಡಿಸೆಂಬರಾಚಿ ಏಕ್ ತಾರೀಕ್ ಸುಕ್ರಾರ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮಿ ಅದ್ವೆಂತಾಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಾಂವ್. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಡಿಸೆಂಬರಾಚಿ 1 ತಾರಿಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿ 7.30 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7.30 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪಾಚಿ ಗಿತಾಂ, ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಯಾಜಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್, ಆರಾಧಾನ್, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹೊ ದೀಸ್ ಉಪಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಾನತ್ ದವರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.