ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ – 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017 Back

ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಕ್ಟೋಬರಾಚಾ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ. ಸಕಾಳಿಂ 10 ವರಾರ್ ಭೋವ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಪಿಸ್ವೊಂಚಾ ಬರಿ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೊ.

ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಎಡ್ವಿನ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸವಿಲ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಮೊಂತೆರೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್  ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ಆನಿ ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ಲ್ಹಾನಾ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾನಿಂ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾನಿಂ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲಿಂ. ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೀಪಕ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

Report by:
Pictures: