ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್ - 2017 Back

ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್ ಅಗೋಸ್ಟಾಚ್ಯಾ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್  ಮಿಲಾರ್ಚ್ಯಾ ಸೆನೆಟ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾಂರ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ  ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ  ಹಿತಾ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೋರ್  ಬಾಪ್  ಅನಿಲ್ ಸೋಜ್, ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯಾನ್ ಸೋಜ್, ಸಹಾಯಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮೊನಿಸ್, ಬಾಪ್ ವಿಲ್ಲಿಯಂ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಮಿಸಾಚಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿಂ.
ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೊಗಾಂ, ಸಂಪನ್ಲೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ:

  1. ಡಾ | ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿಂ
    ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ  ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪವರ್ ಪೆÇಯಿಂಟ್ ಠಿಡಿeseಟಿಣಚಿಣioಟಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್  ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.
  2. ಮಾನೇಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ- ಸಿ.ಒ.ಡಿ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್‍ಚೊ ಕಾನ್ವಿನರ್ ಹಾಂಣಿಂ IPS, IಂS ಆನಿ ಇತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಪಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೂಡ್ ಆನಿ ಮಾನೇಸ್ತಿಣ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ತಾಂಚಾಂ ಮಧುರ್ ಗಾಯಾನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ 15 ವರ್ಸಾಂಚಾಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ರುಪೆÇ್ಯೀತ್ಸವ್ ಆಚರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿಂ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.
ಮಿಲಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ ಮಾನೇಸ್ತಿಣ್ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಾಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.
ಆಖೇರಿಕ್ ಮನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮೋನಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊಂ. ಜಮ್ಲೆಲಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಜೆವಾನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾದೊಶಿಂ ಜಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ 16 ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ 220 ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.