Message from the Vicar

Dear Parishioners,

Holy Mother the Church invites all her children during this month of November to rejoice, as we celebrate the feast of all Saints & reminds us to pray for the repose of the dear departed members of our family. As we meditate this mystery we have before our mind the triumphant Church namely the saints in heaven, the suffering church, referring to the souls in Purgatory and finally the pilgrim church, which includes all the living in this world...

Read More

Parish News

ಸಮುದಾಯ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ - 29.10.2017

ಮಿಲಾರ್ ಸಮುದಾಯ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರ್‍ಬಾಪಾನಿಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾನಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

29th October 2017

ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ – 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017

ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಕ್ಟೋಬರಾಚಾ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ.

22nd October 2017

REGISTRATION FOR VOTER ID and GRADUATE/ TEACHER CONSTITUENCY

Graduate Constituency and Graduate teachers Constituency election will be held soon for Graduates Representative and Teachers Representative for Members of Legislative Council Government of Karnataka.

16th October 2017

PARISH LEVEL BIBLE QUIZ

ಫಿರ್ಗಜೆ ಹಂತಾರ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಾಮಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. Áಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಬರ್ಪಿಂ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಚಲಯ್ಲೊ.

15th October 2017

Liturgical Timings

Mass Timings

Sunday Mass Weekday Mass
Saturday 4:30 p.m. English Morning 6:00 a.m. Konkani
5:30 p.m. Konkani 7:00 a.m. Konkani
Sunday 6:00 a.m. Konkani Evening 6:00 p.m. Konkani
7:00 a.m. Konkani
8:15 a.m. English
9:30 a.m. Children's Mass
5:00 p.m. Konkani

Novena

Monday 6:00 p.m. Novena of Our Lady of Miracles
Tuesday 8:15 a.m. St. Antony Novena
6:00 p.m. St. Antony Novena
Thursday 6:00 p.m. Infant Jesus
Friday 5:00 p.m. Adoration
Saturday 5:20 p.m. Our Lady of Perpetual Succour